за проекта

Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на социално включване и интеграция на ромите в обществото чрез адаптиране на модели изграждане на партньорство между неправителствени организации от България и Великобритания, което пряко ще допринесе за повишаване качеството на живот на уязвими етнически групи. Следователно, с изпълнението на дейностите по проекта и постигане на неговите цели ще допринесем за изпълнение на стратегическата цел на ОП РЧР „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.”