целева група

Целева група на проекта са:

– Част от екипите на неправителствените организации – кандидат и партньори по настоящата схема- 30 души (10 от НПО) с готовност за проучване, апробиране и валидиране на модел за социално включване (с фокус Ромска общност).

– Представители на ромската общност (включително лидери от общността) на територията на град Стара Загора, кв. Лозенец – минимум 50 души: жени, мъже, млади хора.

Стара Загора е община, където е налице голямо етническо разнообразие с представители на почти всички етнически групи – българи, роми, турци и др. Както в по-голямата част на страната, така и в община Стара Загора, ромската етническа група има най-сериозни интеграционни проблеми, поради висока концентрация на безработица, ниска образованост и незадоволително качество на живот. В град Стара Загора се намира и един от най-големите обособени ромски квартали „Лозенец” , с население над 25 000 души. В съседство до него се намира друг по-малък квартал „Македонски” със смесено население- роми и българи. Маргинализиращите общността фактори са многопластови и рефлектират в сериозните мащаби на затвореност и високорисковост на общността по отношение на нейната уязвимост:

• Бедност;

• Лоши условия на живот;

• Ранна възраст на майчинството;

• Големи/многодетни и непълни (се един или без родител) семейства;

• Проституция на майката;

• Увреждане, болест или влошен здравословен статус;

• Родители, отглеждани в институция;

• Неразвити умения за отглеждане на деца;

• Нова връзка/съжителство на родителя, полагащ грижи за детето;

• Когато институцията е алтернатива на детската градина (безплатна е).

В своето ежедневие ромите се сблъскват с редица трудности и бариери, т.е. ограничен достъп до качествено образование, пазар на труда, ниски нива на доходите, неадекватни жилищни условия, лошо здравеопазване и ниска продължителност на живота.

Устойчиво решение на проблемите ще се постигне чрез прилагане на комплексен подход, обединяващ иновативни практики в различни области, което е една от основните цели на нашия проект.