цели

Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на социално включване и интеграция на ромите в обществото чрез адаптиране на модели изграждане на партньорство между неправителствени организации от България и Великобритания, което пряко ще допринесе за повишаване качеството на живот на уязвими етнически групи. Следователно, с изпълнението на дейностите по проекта и постигане на неговите цели ще допринесем за изпълнение на стратегическата цел на ОП РЧР „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.”

С проектното предложение ще осигурим на неправителствени организации, на представители на ромската общност, на заинтересованите страни (представители на общинска и областна администрация, представители на социалните институции и услуги; Катедра „Социални дейности и спорт“, към Медицински факултет, Тракийски университет, град Стара Загора, където се обучават над 200 студенти), достъп до иновативни модели за социално включване. Ще се надградят съществуващи партньорства, ще се изградят нови партньорства, ще се изгради мрежа за работа с уязвими групи от НПО-та, работещи директно с потребители на социални услуги. Силно предимство на проекта е, че партньорът от Великобритания – Тръсел Тръст ще осигури необходимите средства, ще гарантира въвеждането и устойчивото развитите на иновативните модели за социално включване и след приключването на финансирането на проекта. Така пряко ще допринесем за изпълнение на целта на настоящата операция и на приоритетна ос 7. Транснационално и междурегионално сътрудничество – „да изгради платформа, която да позволи на всички, която да позволи на всички заинтересовани институции и организации …. да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областта на заетостта, образованието и обучението, социалното включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.”

Сътрудничеството и партньорството между български и английски неправителствени организации е в следните области на интервенция „Разработване на интегрирани модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите” и „Подкрепа за социалната интеграция на деца и младежи в риск”, което съответства на приоритетите на настоящата схема за финансиране.